Реєстрація на навчання

Публічний договір бронювання надання інформаційно-консультативних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стайлкосметікс», код ЄДРПОУ 42958049, що зареєстроване за адресою: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 4А, в особі директора Раєвської Ірини Миколаївни, діючої на підставі Статуту товариства, надалі по тексту даного Договору Виконавець,  з однієї сторони та Замовник з іншої сторони – повнолітня, фізична особа, жіночої чи чоловічої статі, або законний представник (неповнолітньої особи), що здійснили акцептування даного Договору шляхом, оплати вартості інформаційно-консультативних послуг бронювання, переказавши безготівкові кошти на розрахунковий рахунок Виконавця та надіславши Виконавцю електронний лист з прикріпленою сканкопією (фотокопією-виконаною за допомогою електронних чи оптичних приладів) документа, що засвідчує оплату Замовником вартості послуг бронювання.

Даний договір є публічною офертою в розумінні ЗУ «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 року

№ 675-VIII, розміщеною в мережі інтеренет на офіційному сайті Виконавця за адресою: www.raevskastyle.com/registration-for-training/

Сторони уклали даний договір про наступне:

1. Преамбула

1.1 . Виконавцем в процесі його господарської діяльності надаються інформаційно-консультативні послуги мета яких надати споживачам таких послуг можливість набути певні знання та практичні навики перукарського, візажного, манікюрного та іншого мистецтва – надалі по тексту договору Тематичні послуги.

1.2 . Порядок надання тематичний послуг, порядок оплати таких послуг, права та обов’язки сторін визначаються окремим договором.

2. Предмет договору

2.1 . Виконавець за даним Договором зобов’язується надати Замовнику послугу резервування (надалі по тексту Бронювання) за Замовником місця в навчальній групі, що формується Виконавцем, з метою надання Замовнику та іншим третім особам тематичних послуг, намір отримання яких має Замовник, а в свою чергу Замовник зобов’язується прийняти надані послуги Бронювання та оплатити вартість таких послуг на умовах визначених даним Договором.

2.2 . Інформаційно-консультативна послуга Бронювання включає в себе:

2.2 .1. Включення даних Замовника до реєстру отримувачів тематичних послуг Виконавця (надалі реєстр Бронювання);

2.2 .2. Резервування за Замовником місця в групі осіб отримувачів тематичних послуг Виконавця;

2.2 .3. Технічне забезпечення функціонування реєстру Бронювання;

2.2 .4. Адміністрування реєстру Бронювання;

2.3 . Отримання Замовником послуги Бронювання гарантує Замовнику:

2.3 .1. Внесення даних Замовника в реєстр Бронювання;

2.3 .2. Включення Замовника до складу навчальної групи;

2.3 .3. Фіксацію умов надання інформаційно-консультаційних послуг обраних Замовником, зокрема – незмінність вартості послуг.

2.3 .4. Зменшення вартості тематичних послуг Виконавця на суму вартості послуг Бронювання та зарахування Виконавцем оплати вартості послуги Бронювання до складу загальної вартості тематичних послуг.

2.4 . Послуга Бронювання надається Замовнику в момент попереднього замовлення обраних Замовником тематичних послуг перелік яких узгоджується сторонами в окремому порядку.

3. Порядок надання та приймання послуг Бронювання.

3.1. Замовник обравши вид та напрямок тематичних послуг який він має намір отримати, звертається до колцентру Виконавця (контакти колцентру Виконавця розміщено на офіційному інтернет сайті виконавця) через

3.1.1. телефонний зв’язок;

3.1.2. надіславши повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця;

3.1.3. надіславши електронне повідомлення через соціальні мережі, месенджер.

3.2. Представник Виконавця (працівник колцентру Виконавця) здійснюючи комунікацію із Замовником погоджує з останнім вид, тематичний напрямок, курс, дату бажаного зарахування на тематичний курс, пропонує зарезервувати місце в навчальній групі тематичних послуг за Замовником.

3.3. Представник Виконавця отримавши від Замовника його дані для здійснення резервування місця, надає послугу Бронювання Замовнику.

3.4. Моментом отримання Замовником послуг Бронювання є внесення даних Замовника представником Виконавця до реєстру Бронювання. Підтвердженням надання послуг Бронювання Виконавцем є оплата вартості послуг Бронювання тематичних послуг Виконавця на підставі виставленого представником Виконавця рахунку про оплату вартості Бронювання. Підтвердженням факту Бронювання є формування Виконавцем рахунку на оплату вартості послуг Бронювання.

3.5. Оплата вартості послуг Бронювання є підтвердженням факту:

3.5.1. Акцептування та повного визнання умов публічної оферти Бронювання (даного Договору);

3.5.2. Отримання послуг Бронювання Замовником, в повному обсязі та факт прийняття Замовником послуг Бронювання (квитанція про оплату вважається сторонами актом приймання-передачі наданих послуг);

4. Порядок проведення оплати вартості послуг Бронювання.

4.1. Вартість послуг бронювання:

У випадку Бронювання тематичних послуг ціна яких:

4.1. 1. до 2000,00 (двох тисяч) гривень (включно), вартість послуг Бронювання становить 500,00 (п’ятсот) гривень.

4.1. 2. від 2000,00 (двох тисяч) гривень, вартість послуг Бронювання становить 1000 (одну тисячу) гривень.

4.2. Оплата вартості послуг Бронювання проводиться Замовником в безготівковому порядку шляхом перерахування безготівкових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.3. Оплата вартості послуг бронювання здійснюється Замовником не пізніше 5 – ти банківських днів з моменту формування та надсилання Замовнику Виконавцем рахунку на оплату вартості послуг Бронювання.

4.4. З метою підтвердження факту оплати вартості послуг бронювання Замовник зобов’язаний надіслати Виконавцю фотокопію квитанції, або іншого платіжного документа на електронну адресу Виконавця через спеціальну форму розміщену за електронною адресою: www.raevskastyle.com/registration-for-training/

4.5. Відсутність оплати Замовником рахунку вважається відмовою від Бронювання.

4.6. Зарахування Виконавцем оплати вартості послуги Бронювання до складу загальної вартості тематичних послуг відбувається в момент оплати вартості тематичних послуг.

4.7. Замовник розуміє та погоджується з тим, що платіж, отриманий Виконавцем від Замовника за цим Договором в якості оплати за послуги Бронювання, не підлягає поверненню Замовнику незалежно від обставин та умов.

 5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо між сторонами не досягнуто згоди, спір між сторонами  може бути передано на вирішення до суду.

6. Інші умови

6.1. Вся інформація про діяльність одній із Сторін цього Договору, яка стане відома іншій Стороні цього Договору в зв’язку з акцептуванням та/або виконанням та/або припиненням цього Договору, є конфіденційною та комерційною інформацією.

6.2. Припинення або розірвання даного договору можливе за згодою сторін.

6.3. Акцептуванням даного Договору Замовником засвідчує повне розуміння умов даного Договору Замовником та термінології українською мовою. 

7. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

ВИКОНАВЕЦЬ:              

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стайлкосметікс»
р/р 26003054738922 код ЄДРПОУ 42958049
МФО 333391 АТ КБ «Приватбанк»
33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 4А

Директор
ТОВ «Стайлкосметікс»
І.М.Раєвська

Форма реєстрації на навчання


Текст даного публічного договору бронювання мною прочитано, визнається та приймається в повному обсязі