Raevska Style

Інформація для моделей

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ МОДЕЛІ

Редакція станом на 01.03.2019р.

м. Рівне

 

ФІЗИЧНА ОСОБА–ПІДПРИЄМЕЦЬ РАЄВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА, РНОКПП – 2970409924, адреса місця реєстрації: 33025, м. Рівне, вул. Устинська, буд. 7Г, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.12.2012 року № 2 608 000 0000 031008, надалі по тексту – «Сторона 1», з однієї сторони,

та з іншої сторони – МОДЕЛЬ, повнолітня фізична особа, що підписала анкету про приєднання до даного договору. Підписання фізичною особою такої анкети свідчить про повне визнання нею умов даного Договору, ознайомлення з умовами даного Договору та його безумовне акцептування. Даний договір є договором приєднання, що складається з тексту, розміщеного за електронною адресою: https://www.raevskastyle.com/informaciya-dlya-modeley/ та Анкети про приєднання до договору.

надалі по тексту разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, уклали даний Договір про створення образу моделі, надалі по тексту – Договір, про наступне:

 

Преамбула

 1. В зв’язку з тим, що Сторона 1 здійснює діяльність у сфері інформаційно-консультативних послуг, проводячи навчання, тренінги для початківців, семінари, курси підвищення кваліфікації спеціалістів косметологічного, перукарського мистецтва, участі в міжнародних змаганнях, конкурсах, чемпіонатах як в межах України, так і міжнародних чемпіонатах манікюрного, перукарського та візажного мистецтва, виникає необхідність залучення фізичних осіб в якості МОДЕЛІ, обличчя, волосся, нігті, зовнішній вигляд якої використовується Стороною 1 як для навчального процесу, так і для створення образів мистецтва у відповідній галузі.
 2. МОДЕЛЬ підписанням Анкети засвідчує свою згоду на використання її зовнішності у відповідності до п. 1 Преамбули даного Договору, усвідомлює наслідки своїх дій, та не матиме в майбутньому необґрунтованих претензій до Сторони 1 щодо дій, здійснених в межах даного Договору Стороною 1, персоналом Сторони 1 та дій третіх осіб, яким Сторона 1 надає інформаційно-консультативні послуги (учні, стажери, члени міжнародної команди), крім випадків нанесення такими діями незворотних ушкоджень чи втрат, відповідальність за нанесення яких кваліфікується законодавством України як кримінальне чи адміністративне правопорушення.
 3. МОДЕЛЬ підписанням анкети надає виключне право Стороні 1 на публікацію своїх фото, зроблених до початку процедури створення образу моделі так і після створення образу моделі, фото- відео- матеріалів процесу створення образу МОДЕЛІ та отриманого результату. Така згода надає право Стороні 1 на публікацію фото-, відео- аудіовізуальних творів із МОДЕЛЛЮ в публічних джерелах, мережі інтернет, соціальних мережах, відтворення на оптичних носіях як в комерційних, так і в навчальних матеріалах, друкованих засобах масової інформації та будь яких носіях як в комерційних, так і не комерційних цілях, рекламних матеріалах та інше, при цьому у МОДЕЛІ не виникає права на виплату їй будь-якої винагороди за використання її образу, імені.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Сторона 1 забезпечує здійснення заходів щодо виконання косметичних процедур, необхідних для створення образу МОДЕЛІ в безоплатному порядку. Перелік процедур, визначається в Анкеті та/або видатковій накладній, в свою чергу МОДЕЛЬ зобов’язується оплатити вартість використаних Стороною 1 матеріалів, що необхідні для створення образу моделі.
  • Підписанням Анкети МОДЕЛЬ підтверджує, що вона проінформована та погоджується із наступним:
   • Здійснення обумовлених Сторонами процедур проводиться учнями, практикантами, персоналом, що на момент укладення даного Договору не володіють достатніми професійними навичками та знаннями.
   • Сторона 1 перед початком здійснення процедури проінформувала МОДЕЛЬ про орієнтовну вартість використаних матеріалів, які необхідні для надання обумовлених Сторонами процедур.
   • МОДЕЛЬ зобов’язується не пред’являти необґрунтованих претензій чи зауважень до результатів здійсненої Стороною 1 процедури.
  • МОДЕЛЬ не має права змінювати процедури та заходи, обрані нею при підписанні Анкети.
  • Підписанням Анкети МОДЕЛЬ засвідчує свою обізнаність про те, що процедури по створенню образу МОДЕЛІ проводяться учнями Сторони 1, які не мають достатньої кваліфікації та досвіду, а лише пройшли/проходять курс навчання у Сторони 1, процедури здійснюються під наглядом майстра в процесі навчання. МОДЕЛЬ надає свою згоду на здійснення таких процедур саме учнями та розуміє можливі наслідки здійснення таких процедур учнями і засвідчує підписанням Анкети згоду на настання таких наслідків.
  • За даним договором в поточному році МОДЕЛЬ, може набувати статус МОДЕЛІ та користуватись процедурами по створенню образу моделі, користуватись правами МОДЕЛІ неодноразово за умови підписання в кожному окремому випадку нової Анкети та окремих видаткових накладних.

 

 1. ОПЛАТА ПОСЛУГИ БРОНЮВАННЯ МІСЦЯ
  • Сторона 1 має право вимагати від МОДЕЛІ оплати послуги бронювання місця на дату та час, узгоджені Сторонами.
  • Вартість послуги бронювання місця становить 200,00 грн.
  • МОДЕЛЬ зобов’язана оплатити послугу бронювання місця не пізніше наступного дня з моменту отримання відповідної вимоги від Сторони 1.
  • У випадку несплати послуги бронювання місця в строк, визначений п. 2.3. цього Договору, Договір вважається розірваним, а будь-які зобов’язання Сторін за цим Договором припиненими.
  • У випадку, якщо МОДЕЛЬ скасовує бронювання з власної ініціативи або не з’являється в погоджені дату та час для отримання послуг за цим Договором, оплата за бронювання місця їй не повертається.
  • У випадку скасування бронювання з ініціативи Сторони 1, кошти, сплачені МОДЕЛЛЮ за послугу бронювання місця, повертаються МОДЕЛІ Стороною 1 або Сторони погоджують інші дату та час надання послуг за даним Договором.

 

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • Процедури, обумовлені Сторонами Договору, проводяться Стороною 1 у безоплатному порядку.
  • МОДЕЛЬ зобов’язується оплатити в повному обсязі лише вартість матеріалів, що використовуються в процесі створення образу МОДЕЛІ.
  • Орієнтовна вартість матеріалів (товарів), необхідних для створення образу МОДЕЛІ, їх якість, тривалість запланованих процедур та терміни їх проведення повідомляються МОДЕЛІ до початку проведення відповідних процедур в усній формі. МОДЕЛЬ має право вимагати повідомити їй орієнтовну вартість матеріалів (товарів), що будуть використанні для створення образу МОДЕЛІ до початку проведення відповідних процедур або відмовитися від проведення таких процедур, якщо їй не буде повідомлено таку інформацію. МОДЕЛЬ не має права відмовитись від оплати вартості матеріалів, що використовуються в процесі створення образу МОДЕЛІ, після початку виконання процедур по створенню образу МОДЕЛІ.
  • Остаточна вартість матеріалів (товарів), необхідних для створення образу МОДЕЛІ, зазначається у Видатковій накладній, яка підписується Сторонами після виконання процедур по створенню образу МОДЕЛІ.
  • Підписання МОДЕЛЛЮ видаткової накладної підтверджує отримання нею послуг за даним Договором та відсутність будь-яких претензій до якості наданих послуг та вартості матеріалів, що використовуються в процесі створення образу МОДЕЛІ.
  • У випадку необхідності проведення додаткових процедур, Сторона 1 формує та погоджує з МОДЕЛЛЮ перелік додаткових процедур та необхідних для додаткових процедур матеріалів в порядку, визначеному п. 3.3. даного Договору.
  • Оплата вартості матеріалів здійснюється МОДЕЛЛЮ в готівковій або безготівковій формі (за власним вибором) в національній валюті України.
  • Оплата вартості матеріалів, зазначених у видатковій накладній, оплачується МОДЕЛЛЮ в момент підписання видаткової накладної.
  • У випадку оплати МОДЕЛЛЮ послуги бронювання місця згідно з розділом 2 цього Договору, сума коштів за використані матеріали, що підлягає сплаті МОДЕЛЮ, зменшується на суму, сплачену МОДЕЛЛЮ за послугу бронювання місця.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Права МОДЕЛІ:
   • Отримати від Сторони 1 повну інформацію, що стосується здійснення процедур по формуванню та створенню образу МОДЕЛІ до моменту початку проведення таких процедур.
   • Узгодити з Стороною 1 виконання процедур по формуванню та створенню образу МОДЕЛІ, календарну дату та час початку проведення таких процедур.
   • Пропонувати Стороні 1 фото-, відеозображення зразків бажаного МОДЕЛЛЮ результату майбутнього образу.
   • Вимагати від Сторони 1 здійснення запланованих процедур для створення образу.
   • Відмовитись від запланованих процедур до початку їх проведення у випадку не надання інформації щодо орієнтовної вартості витратних матеріалів, що будуть використані в процесі створення образу МОДЕЛІ.
   • МОДЕЛЬ має право на пред’явлення Стороні 1 претензій щодо якості процедур виключно у випадку їх документального підтвердження та обґрунтованості.
   • Інші права, які передбачені даним Договором та чинним законодавством.

 

 • Обов’язки МОДЕЛІ:
  • Оплатити послугу бронювання місця, якщо така вимога заявлена Стороною 1.
  • Оплатити вартість використаних матеріалів.
  • Своєчасно з’являтися у календарні дати та час, які були обумовлені Сторонами для проведення процедур.
  • У разі пред’явлення необґрунтованих претензій щодо якості наданих Стороною 1 послуг, сплатити на користь Сторони 1 штраф у сумі, передбаченій положеннями даного Договору.
  • Сплатити штраф на користь Сторони 1 за порушення термінів, визначених п. 5.4. цього Договору.

 

 • Сторона 1 має право:
  • Вимагати у МОДЕЛІ оплати послуги бронювання місця.
  • Вимагати у МОДЕЛІ вчасної та повної оплати вартості матеріалів, що були використані в процесі створення образу.
  • Вимагати від МОДЕЛІ обґрунтування пред’явлених претензій щодо якості здійснених процедур.
  • Вимагати від МОДЕЛІ своєчасно з’являтися у визначені календарні дати та час, які були попередньо обумовлені Сторонами для здійснення процедур.
  • У разі пред’явлення необґрунтованих претензій щодо якості наданих Стороною 1 послуг, вимагати від МОДЕЛІ сплатити на користь Сторони 1 штраф у сумі, яка передбачена п. 5.6 Договору.
  • Вимагати сплатити штраф на користь Сторони 1 у розмірі, який передбачений п. 5.5 Договору.
  • Не надавати МОДЕЛІ обумовлені процедури, у разі відмови МОДЕЛІ оплатити вартість матеріалів, які необхідні для виконання запланованих процедур.
  • Інші права, які передбачені умовами даного Договору та чинним законодавством.

 

 • Сторона 1 зобов’язана:
  • Сприяти та допомагати своїм учням у проведенні обумовлених Сторонами даного Договору процедур.
  • Забезпечити своїх учнів, стажистів та інших осіб, що проходять навчання, необхідними матеріалами та належним інвентарем.
  • Завчасно (не пізніше, ніж за 24 години) проінформувати МОДЕЛЬ про календарну дату та час проведення попередньо обумовлених Сторонами процедур.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • У випадку порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.
  • Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
  • У разі прострочення або відмови МОДЕЛІ оплатити вартість матеріалів, використаних під час здійснення процедури по створенню образу, МОДЕЛЬ зобов’язується сплатити на користь Сторони 1 штраф в розмірі 100% вартості неоплаченого товару (матеріалів), та додатково МОДЕЛЬ зобов’язується сплатити Стороні 1 пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення оплати вартості матеріалів (товару). Сплата штрафу та пені не звільняють МОДЕЛЬ від обов’язку сплати вартість використаних матеріалів.
  • У разі, якщо Сторона 1 виявить, що МОДЕЛЛЮ самостійно або будь-якими третіми особами за дорученням чи при мовчазній згоді МОДЕЛІ, чи з посиланням на МОДЕЛЬ було в період одного календарного року з моменту підписання МОДЕЛЛЮ Анкети, опублікованобудь-які негативні для Сторони 1 матеріали, відзиви, коментарі, статті чи інше щодо якості здійснених за даним Договором процедур по створенню образу МОДЕЛІ у ЗМІ, друкованих виданнях, мережі Інтернет, соціальних мережах, Сторона 1 вправі вимагати в МОДЕЛІ видалити такі матеріали або опублікувати спростування таких матеріалів. МОДЕЛЬ зобов’язується видалити такі матеріали або опублікувати спростування таких матеріалів протягом 1 (одного) календарного дня з моменту направлення Стороною 1 повідомлення МОДЕЛІ з вимогою про видалення таких матеріалів із публічного доступу або опублікування спростування. МОДЕЛЬ вважається такою, що отримала визначену даним пунктом вимогу при настанні 24 години доби, в якій Сторона 1 надіслала вимогу про видалення матеріалів чи опублікування спростування одним із способів електронного оповіщення: електронним листом на е-мейл МОДЕЛІ, повідомленням в месенджер, повідомлення розміщене на приватній або публічній сторінці соціальної мережі МОДЕЛІ.
  • За невиконання МОДЕЛЛЮ вимог п. 5.4. даного Договору, МОДЕЛЬ зобов’язується сплатити на корить Сторони 1 штраф у розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень за кожен календарний день порушення термінів, визначених п. 5.4. даного договору.
  • За подання необґрунтованих претензій щодо якості проведення процедур по створенню образу моделі, МОДЕЛЬ зобов’язана сплатити на користь Сторони 1 штрафну неустойку в розмірі 100% вартості відображених в видатковій накладній матеріалів та товарів.
  • Пред’явити претензії до якості проведених процедур МОДЕЛЬ може не пізніше 5-ти календарних днів з моменту завершення процедур по створенню образу МОДЕЛІ. Претензії подані з простроченням 5–ти денного терміну до розгляду Стороною 1 не підлягають. Претензії щодо якості проведення процедур по створенню образу МОДЕЛІ подаються Стороні 1 шляхом написання МОДЕЛЛЮ письмової претензії чи заяви з описом обставин, на які посилається МОДЕЛЬ, з додаванням до неї документів, що підтверджують неналежну якість проведених процедур. Документальні підтвердження формуються МОДЕЛЛЮ в порядку, визначеному чинним законодавством. Подану претензію Сторона 1 зобов’язана розглянути не пізніше 10–ти календарних днів з моменту її отримання. За результатами розгляду претензій Сторона 1 може прийняти рішення про визнання претензії обґрунтованою, при цьому запропонувати МОДЕЛІ варіанти усунення недоліків, або визнати претензію МОДЕЛІ необґрунтованою. При визнанні претензії необґрунтованою за МОДЕЛЛЮ лишається право на звернення до суду для остаточного вирішення спору.
  • За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки у порядку, передбаченому даним Договором та чинним законодавством.
  • Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку недосягнення згоди, спір між Сторонами  вирішується в судовому порядку.

 

 1. ІНШІ УМОВИ
  • Даний Договір набирає чинності з моменту підписання МОДЕЛЛЮ Анкети, та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором.
  • Вся інформація про діяльність однієї зі Сторін цього Договору, яка стане відома іншій Стороні цього Договору в зв’язку з підписанням та/або виконанням та/або припиненням цього Договору є конфіденційною та комерційною інформацією.
  • Сторона 1 в процесі створення образу моделі набуває виключні авторські права на методику, стилістику та створений образ, фото-, відео-, аудіовізуальні твори з відображенням МОДЕЛІ як до моменту початку процедур так і під час здійснення процедур по створенню образу, включаючи результати створення образу.
  • Цей Договір є договором приєднання. Цей договір складається з тексту Договору, розміщеного за адресою https://www.raevskastyle.com/informaciya-dlya-modeley/ та Анкети, підписаної МОДЕЛЛЮ.

 

 1. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ 1:

 

СТОРОНА 1:   

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

РАЄВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА                                 

33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, буд. 4а ,

РНОКПП  2970409924

Номер рахунку UA153510050000026004879005424

Банк АТ "УкрСиббанк"

 

ФОП     І. М. Раєвська