Raevska Style

Інформація для моделей

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ МОДЕЛІ

Редакція станом на 11.05.2019р.

 

м. Рівне

 

ФІЗИЧНА ОСОБА–ПІДПРИЄМЕЦЬ РАЄВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА, РНОКПП – 2970409924, адреса місця реєстрації: 33025, м. Рівне, вул. Устинська, буд. 7Г, Рівненська область, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.12.2012 року № 2 608 000 0000 031008, власного волевиявлення та вимог норм чинного законодавства України, надалі по тексту – «Сторона 1», з однієї сторони,

та з іншої сторони – МОДЕЛЬ, повнолітня, фізична особа, жіночої чи чоловічої статі, що підписала анкету про приєднання до даного публічного договору, підписання фізичною особою такої анкети свідчить про повне визнання нею умов даного Договору, ознайомлення з умовами даного Договору та його безумовне акцептування. Даний договір є публічною офертою розміщеною за електронною адресою: www.raevskastyle.com/для-моделей/

надалі по тексту – МОДЕЛЬ, з іншої сторони,

надалі по тексту разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій уклали даний Договір–Згоду, надалі по тексту – Договір, про наступне:

 

Преамбула

  1. В зв’язку з тим, що Сторона 1 здійснює діяльність у сфері інформаційно-консультативних послуг, проводячи навчання, тренінги для початківців, семінари, курси підвищення кваліфікації спеціалістів косметологічного, перукарського мистецтва, участі в міжнародних змаганнях, конкурсах, чемпіонатах як в межах України так і міжнародних чемпіонатах манікюрного, перукарського та візажного мистецтва, виникає необхідність залучення фізичних осіб в якості МОДЕЛІ – обличчя, волосся, нігті, зовнішній вигляд, якої використовується Стороною 1 як для навчального процесу так і для створення образів мистецтва у відповідній галузі.
  2. МОДЕЛЬ підписанням анкети, засвідчує свою згоду на використання її зовнішності у відповідності до п. 1 Преамбули даного Договору, усвідомлює наслідки своїх дій, та не матиме в майбутньому необґрунтованих претензій до Сторони 1 щодо дій здійснених в межах Даного договору Стороною 1, персоналом Сторони 1 та дій третіх осіб, яким Сторона 1 надає інформаційно-консультативні послуги (учні, стажери, члени міжнародної команди), крім випадків нанесення такими діями незворотних ушкоджень чи втрат відповідальність за нанесення яких регулюється законодавством України в межах кримінального чи адміністративного правопорушення.
  3. МОДЕЛЬ підписанням анкети надає виключне право Стороні 1 на публікацію своїх фото зроблених до початку процедури створення образу моделі так і після створення образу моделі, фото- відео- матеріалів процесу створення образу МОДЕЛІ та отриманого результату. Така згода надає право Стороні 1 на публікацію фото-, відео- аудіовізуальних творів із МОДЕЛЛЮ в публічних джерелах, мережі інтернет, соціальних мережах, відтворення на оптичних носіях, як в комерційних так і в навчальних матеріалах, друкованих засобах масової інформації та будь яких носіях як в комерційних так і не комерційних цілях, рекламних матеріалах та інше, при цьому у МОДЕЛІ не виникає права на виплату їй будь-якої винагороди за використання її образу, імені.

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Сторона 1 забезпечує здійснення заходів щодо виконання косметичних процедур необхідних для створення образу МОДЕЛІ в безоплатному порядку, перелік процедур, визначається в Анкеті та/або видатковій накладній, в свою чергу МОДЕЛЬ зобов’язується не пред’являти жодних необґрунтованих претензій, щодо якості здійснених процедур та оплатити вартість використаних Стороною 1 матеріалів, що необхідні для створення образу моделі.

1.2.Підписанням Анкети та видаткової накладної МОДЕЛЬ підтверджує, що вона проінформована та погоджується із наступним:

1.2.1.Здійснення обумовлених сторонами процедур проводиться учнями, практикантами, персоналом, що на момент укладення Даного договору не володіють достатніми професійними навичками та знаннями в навчальних цілях.

1.2.2.Сторона 1 перед початком здійснення процедури проінформувала МОДЕЛЬ про імовірну вартість використаних матеріалів, які необхідні для надання обумовлених Сторонами процедур.

1.2.3.МОДЕЛЬ зобов’язується не пред’являти необґрунтованих претензій чи зауважень до результатів здійсненої Стороною 1 процедури.

1.3. Підписанням Анкети та видаткової накладної МОДЕЛЬ засвідчує свою обізнаність про проведення процедур по створенню образу МОДЕЛІ учнями Сторони 1, які не мають достатньої кваліфікації та досвіду, а лише пройшли/проходять курс навчання у Сторони 1, процедури здійснюються під наглядом майстра в процесі навчання. МОДЕЛЬ надає свою на здійснення таких процедур саме учнями та розуміє можливі наслідки здійснення таких процедур учнями і засвідчує підписанням Анкети та видаткової накладної згоду на настання таких наслідків.

1.4. За даним договором в поточному році МОДЕЛЬ, може набувати статус МОДЕЛІ та користуватись процедурами по формуванню образу моделі, користуватись правами МОДЕЛІ не однократно за умови підписання в кожному окремому випадку нової Анкети та окремих видаткових накладних.

 

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір набирає чинності та вступає в силу з моменту підписання МОДЕЛЛЮ Анкети і видаткової накладної, та діє до 31 грудня року в якому проводились процедури по створенню образу МОДЕЛІ.

 

 

  1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Процедури, обумовлені Сторонами Договору, проводяться Стороною 1 у безоплатному порядку.

3.2. МОДЕЛЬ зобов’язується оплатити в повному обсязі лише вартість матеріалів, що використовуються в процесі створення образу МОДЕЛІ.

3.3. Вартість матеріалів (товарів), необхідних для створення образу МОДЕЛІ узгоджується Сторонами шляхом формування Стороною 1 видаткової накладної. Підписання МОДЕЛЛЮ видаткової накладної є доказом поінформованості МОДЕЛІ:

3.3.1. щодо переліку та вартості необхідних для проведення процедур матеріалів;

3.3.2. щодо якості матеріалів;

3.3.3. щодо тривалості запланованих процедур та термінів їх проведення.

3.4. Підписання МОДЕЛЛЮ видаткової накладної підтверджує повну, свідому згоду МОДЕЛІ на проведення запланованих процедур.

3.5. У випадку необхідності проведення додаткових процедур Сторона 1 формує та погоджує з МОДЕЛЛЮ перелік додаткових процедур та необхідних для додаткових процедур матеріалів шляхом підписання додаткової (окремої ) видаткової накладної.

3.4. Оплата вартості матеріалів здійснюється МОДЕЛЛЮ в формі яка самостійно обирається МОДЕЛЛЮ: готівкова форма чи безготівкова форма, в національній валюті України.

3.5. Оплата вартості матеріалів відображених в видатковій накладній оплачується МОДЕЛЛЮ не пізніше 2-х календарних днів з моменту підписання МОДЕЛЛЮ видаткової накладної.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права МОДЕЛІ:

4.1.1. Отримати від Сторони 1 повну інформацію, що стосується здійснення процедур по формуванню та створенню образу МОДЕЛІ.

4.1.2. Узгодити з Стороною 1 виконання процедур по формуванню та створенню образу моделі календарну дату та час  початку проведення таких процедур.

4.1.3. Пропонувати Стороні 1 фото, відео – зображення зразків бажаного МОДЕЛЛЮ результату майбутнього образу.

4.1.4. Вимагати від Сторони 1 здійснення запланованих процедур для створення образу.

4.1.5. Інші права, які передбачені даним Договором та чинним законодавством.

4.1.6. МОДЕЛЬ має право на пред’явлення Стороні 1 претензій щодо якості процедур виключно у випадку їх документального підтвердження та обґрунтованості.

4.1.7. Відмовитись від запланованих процедур до моменту підписання МОДЕЛЛЮ видаткової накладної.

 

4.2. Обов’язки МОДЕЛІ:

4.2.1. Оплатити вартість використаних матеріалів.

4.2.3. Своєчасно з’являтися у календарні дати та час, які були обумовлені Сторонами для проведення процедур.

4.2.4. У разі пред’явлення необґрунтованих претензій щодо якості наданих Стороною 1 послуг, сплатити на користь Сторони 1 штраф у сумі, передбаченій нормами даного Договору.

4.2.5. Сплатити штраф на користь Сторони 1 за порушення термінів визначених п. 5.4.

 

4.3. Сторона 1 має право:

4.3.1. Вимагати у МОДЕЛІ вчасної та повної оплати вартості використаних матеріалів, що були використані в процесі створення образу.

4.3.2. Вимагати від МОДЕЛІ обґрунтування пред’явлених претензій щодо якості здійснених процедур.

4.3.3. Вимагати від МОДЕЛІ своєчасно з’являтися у визначені календарні дати та час, які були попередньо обумовлені Сторонами для здійснення процедур.

4.3.4. У разі пред’явлення необґрунтованих претензій щодо якості наданих Стороною 1 послуг, вимагати від МОДЕЛІ сплатити на користь Сторони 1 штраф у сумі, яка передбачена п. 5.6 Договору.

4.3.5. Вимагати сплатити штраф на користь Сторони 1 у розмірі, який передбачений п. 5.5 Договору.

4.3.6. Не надавати МОДЕЛІ обумовлені процедури, у разі відмови МОДЕЛІ оплатити вартість матеріалів, які необхідні для виконання запланованих процедур.

4.3.7. Інші права, які передбачені умовами даного Договору та чинним законодавством.

 

4.4. Сторона 1 зобов’язана:

4.4.1. Сприяти та допомагати своїм учням у проведенні обумовлених Сторонами даного Договору процедур.

4.4.2. Забезпечити своїх учнів, стажистів та інших третіх осіб, що проходять навчання необхідними матеріалами та належним інвентарем або створення умов наявності у таких осіб необхідного інвентарю з метою забезпечення здійснення процедур належної якості.

4.4.3. Завчасно проінформувати МОДЕЛЬ про календарну дату та час проведення попередньо обумовлених Сторонами процедур.

 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. У разі прострочення або відмови МОДЕЛІ оплати вартість матеріалів використаних під час здійснення процедури по створенню образу, МОДЕЛЬ зобов’язується сплатити на користь Сторони 1 штрафну неустойку в розмірі 100% вартості неоплаченого товару (матеріалів), та додатково МОДЕЛЬ зобов’язується сплатити Стороні 1 пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення оплати вартості матеріалів (товару).

5.4. У разі, якщо Сторона 1 виявить, що МОДЕЛЛЮ самостійно або будь-якими третіми особами за дорученням чи при мовчазній згоді МОДЕЛІ, чи з посиланням на МОДЕЛЬ було в період одного календарного року з моменту підписання МОДЕЛЛЮ Анкети, опубліковано будь-які негативні для Сторони 1 матеріали, відзиви, коментарі, статті чи інше щодо якості здійснених за даним договором процедур по створенню образу МОДЕЛІ у ЗМІ, друкованих виданнях, мережі Інтернет, соціальних мережах, Сторона 1 в праві вимагати в МОДЕЛІ, видалити такі матеріали або опублікувати спростування таких матеріалів. МОДЕЛЬ зобов’язується видалити такі матеріали або опублікувати спростування таких матеріалів протягом 1 (одного) календарного дня з моменту направлення Стороною 1 повідомлення МОДЕЛІ з вимогою про видалення таких матеріалів із публічного доступу або опублікування спростування у терміни визначені даним пунктом. МОДЕЛЬ вважається такою, що отримала визначену даним пунктом вимогу при настанні 24 години доби, в якій Сторона 1 надіслала вимогу про видалення матеріалів чи опублікування спростування одним із способів електронного оповіщення: електронним листом на е-мейл МОДЕЛІ, повідомленням в месенджер, повідомлення розміщене на приватній або публічній сторінці соціальної мережі МОДЕЛІ.

5.5. За невиконання МОДЕЛЛЮ вимог п. 5.4. даного Договору МОДЕЛЬ зобов’язується сплатити на корить Сторони 1 штраф у розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень за кожен календарний день порушення термінів, визначених п. 5.4. даного договору.

5.6. За подання необґрунтованих претензій щодо якості проведення процедур по створенню образу моделі, МОДЕЛЬ зобов’язана сплатити на користь Сторони 1 штрафну неустойку в розмірі 100% вартості відображених в видатковій накладній матеріалів та товарів.

5.7. Пред’явити претензії до якості проведених процедур МОДЕЛЬ може не пізніше 5-ти календарних днів з моменту завершення процедур по створенню образу МОДЕЛІ. Претензії подані з простроченням 5–ти денного терміну розгляду Стороною 1 не підлягають. Претензії щодо якості проведення процедур по створенню образу МОДЕЛІ подаються Стороні 1 шляхом написання МОДЕЛЛЮ письмової претензії чи заяви з описом обставин, на які посилається МОДЕЛЬ, з додаванням до неї документів, що підтверджують мотивацію МОДЕЛІ щодо неякісності проведених процедур. Документальні підтвердження формуються МОДЕЛЛЮ в порядку, визначеному нормами чинного законодавства. Подану претензію Сторона 1 зобов’язана розглянути не пізніше 10–ти календарних днів з моменту її подення. За результатами розгляду претензій МОДЕЛІ Сторона 1 може прийняти рішення про визнання претензії обґрунтованою при цьому запропонувати МОДЕЛІ варіанти усунення недоліків, або визнати претензію МОДЕЛІ необґрунтованою. При визнанні претензії необґрунтованою за МОДЕЛЛЮ лишається право на звернення до суду для остаточного вирішення спору.

5.8. За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки у порядку, передбаченому даним Договором чинним законодавством.

5.9. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо між сторонами не досягнуто згоди спір між сторонами  може бути передано на вирішення до суду.

 

  1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Вся інформація про діяльність однієї зі Сторін цього Договору, яка стане відома іншій Стороні цього Договору в зв’язку з підписанням та/або виконанням та/або припиненням цього Договору, а також цей Договір і всі додатки, доповнення і зміни до нього є конфіденційною та комерційною інформацією.

6.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

6.3. Сторона 1 в процесі створення образу моделі набуває виключні авторські права на методику, стилістику та створений образ, фото-, відео-, аудіовізуальні твори з відображенням МОДЕЛІ як до моменту початку процедур так і під час здійснення процедур по створенню образу, включаючи результати створення образу.

 7БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ 1:

 

                           СТОРОНА 1:   

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РАЄВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА                                 

33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, буд. 4а , Рівненський район, Рівненська область

ЄДРПОУ/ІПН 2970409924
Номер рахунку UA153510050000026004879005424
Банк АТ "УкрСиббанк"

ФОП     І. М. Раєвська